Základné informácie o regulácii

Regulácia
Náhrada škody za spôsobenú majetkovú alebo nemajetkovú ujmu
Citácia

Každá osoba, ktorá utrpela majetkovú alebo nemajetkovú ujmu v dôsledku porušenia tohto nariadenia, má právo na náhradu utrpenej škody od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VIII, Článok 82, odsek 1
Predmet regulácie Prerušenie konania (Článok 82, Kapitola VIII)
Oblasť regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Osoba ktorá utrpela majetkovú alebo nemajetkovú ujmu
Nepriama povinnoť Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88411