Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) - Štruktúra dokumentu


Kapitola I - Všeobecné ustanovenia


Článok 1 - Predmet úpravy a ciele

Predmet nariadenia
Cieľ nariadenia
Garancia voľného pohybu osobných údajov

Článok 2 - Vecná pôsobnosť

Rozsah vecnej pôsobnosti nariadenia
Negatívne vymedzenie vecnej pôsobnosti
Pôsobnosť nariadenia pre inštitúcie, úrady a agentúry Únie
Uplatňovanie smernice 2000/31/ES

Článok 3 - Územná pôsobnosť

Územná pôsobnosť nariadenia pre subjekty v EÚ
Územná pôsobnosť nariadenia pre subjekty mimo EÚ
Územná pôsobnosť nariadenia pre miesto s právom členského štátu

Článok 4 - Vymedzenie pojmov

Osobné údaje
Spracúvanie
Obmedzenie spracúvania
Profilovanie
Pseudonymizácia
Informačný systém
Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Príjemca
Tretia strana
Súhlas dotknutej osoby
Porušenie ochrany osobných údajov
Genetické údaje
Biometrické údaje
Údaje týkajúce sa zdravia
Hlavná prevádzkareň
Zástupca
Podnik
Skupina podnikov
Záväzné vnútropodnikové pravidlá
Dozorný orgán
Dotknutý dozorný orgán
Cezhraničné spracúvanie
Relevantná a odôvodnená námietka
Služba informačnej spoločnosti
Medzinárodná organizáciaKapitola II - Zásady


Článok 5 - Zásady spracúvania osobných údajov

Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti
Zásada obmedzenia účelu
Zásada minimalizácie údajov
Zásada správnosti
Zásada minimalizácie uchovávania
Zásada uchovania integrity a dôvernosti
Zásada zodpovednosti prevádzkovateľa za súlad s čl. 5 ods. 1

Článok 6 - Zákonnosť spracúvania

Zákonnosť spracúvania – súhlas dotknutej osoby
Zákonnosť spracúvania – plnenie zmluvy
Zákonnosť spracúvania – plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Zákonnosť spracúvania – ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej osoby
Zákonnosť spracúvania – plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
Zákonnosť spracúvania – oprávnený záujem prevádzkovateľa
Možnosť aplikácie osobitných požiadaviek pre spracúvanie podľa ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
Nutná podmienka existencie právneho základu pre spracúvanie podľa ods. 1 písm. c) a e) nariadenia
Spracúvanie osobných údajov na iný ako pôvodne získaný účel

Článok 7 - Podmienky vyjadrenia súhlasu

Povinnosť preukázania súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Transparentnosť vyjadrenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Právo dotknutej osoby odvolať súhlas
Posudzovanie poskytnutého súhlasu

Článok 8 - Podmienky uplatniteľné na súhlas dieťaťa v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

Podmienky zákonného poskytovania služieb informačnej spoločnosti v kontexte dieťaťa
Povinnosti prevádzkovateľa na overenie pravosti súhlasu dieťaťa
Obmedzenie v kontexte uplatňovania čl. 8 ods. 1 nariadenia

Článok 9 - Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov

Zákaz spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov
Výnimky zo zákazu spracúvania osobitnej kategórie osobných údajov
Ustanovenia k spracúvaniu osobitnej kategórie osobných údajov na účely podľa čl. 9, ods. 2, písm. h) nariadenia
Možnosti aplikácie dodatočných podmienok vrátane obmedzení

Článok 10 - Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky

Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky alebo súvisiacich bezpečnostných opatrení založených na článku 6 ods. 1 nariadenia

Článok 11 - Spracúvanie bez potreby identifikácie

Výnimka z povinnosti prevádzkovateľa uchovávať, spracúvať alebo získavať dodatočné informácie
Dôvody obmedzenia uplatňovania čl. 15 až 20 nariadeniaKapitola III - Práva dotknutej osoby


Článok 12 - Transparentnosť informácií, oznámenia a postupy výkonu práv dotknutej osoby

Opatrenia prevádzkovateľa s cieľom poskytovania informácií dotknutej osobe
Podpora výkonu práv dotknutej osoby
Informácie o opatreniach na základe čl. 15 až 22 nariadenia a príslušné súvisiace lehoty
Povinnosti prevádzkovateľa ak neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby
Oprávnenia prevádzkovateľa v kontexte neopodstatnených alebo neprimeraných žiadostí dotknutej osoby
Požadovanie dodatočných informácií zo strany prevádzkovateľa
Možnosti poskytovania informácií podľa čl. 13 a 14 nariadenia
Oprávnenie Komisie v kontexte článku 92 nariadenia

Článok 13 - Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

Informácie poskytované v prípade osobných údajov získaných od dotknutej osoby
Ďalšie informácie poskytované v prípade osobných údajov získaných od dotknutej osoby
Informácie poskytované dotknutej osobe pri úmysle prevádzkovateľa spracúvať jej údaje na iný ako pôvodný účel
Výnimky z uplatňovania odsekov 1 až 3 článku 13 nariadenia

Článok 14 - Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

Poskytované informácie ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby
Ďalšie poskytované informácie ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby
Zásady poskytovania informácií podľa č. 14 ods. 1 a 2 nariadenia
Poskytovanie informácií v prípade spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom na iný ako pôvodný účel
Výnimky z povinnosti prevádzkovateľa poskytovať informácie podľa čl. 14 ods. 1 až 4 nariadenia

Článok 15 - Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

Právo dotknutej osoby získať potvrdenie o spracovaní jej osobných údajov
Právo na informácie o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov
Povinnosť poskytnúť dotknutej osobe kópiu osobných údajov
Obmedzenie nepriaznivých dôsledkov na práva a slobody iných

Článok 16 - Právo na opravu

Právo dotknutej osoby na opravu jej osobných údajov

Článok 17 - Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Dôvody oprávňujúce dotknutú osobu požadovať vymazanie osobných údajov
Povinnosti prevádzkovateľa po uplatnení práva na vymazanie osobných údajov
Výnimka z uplatňovania čl. 17, ods. 1 a 2 nariadenia

Článok 18 - Právo na obmedzenie spracúvania

Prípady obmedzenia spracúvania osobných údajov dotknutej osoby
Spracúvanie osobných údajov po uplatnení práva dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania
Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutej osobe v kontexte zrušenia obmedzenia spracúvania

Článok 19 - Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania

Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči príjemcom

Článok 20 - Právo na prenosnosť údajov

Právo dotknutej osoby na získanie a prenos jej osobných údajov
Prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému
Obmedzenie uplatňovania práva na získanie osobných údajov
Obmedzenie nepriaznivých dôsledkov na práva a slobody iných

Článok 21 - Právo namietať

Právo dotknutej osoby namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov
Právo dotknutej osoby namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov na účely marketingu
Zákaz spracúvania osobných údajov dotknutej osoby po uplatnení námietky podľa čl. 21, ods. 2 nariadenia
Povinnosť informovať dotknutú osobu existencii práva namietať spracúvanie jej osobných údajov
Uplatňovanie práva dotknutej osoby namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií
Právo dotknutej osoby namietať spracúvanie jej osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely

Článok 22 - Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Právo dotknutej osoby namietať voči rozhodnutiu, založenom na automatizovanom spracúvaní
Obmedzenie uplatňovania čl. 22, ods. 1 nariadenia
Postup prevádzkovateľa v prípade uplatnenia postupu v zmysle čl. 22, ods. 2 písm. a) až c) nariadenia
Rozhodnutia prijaté v zmysle čl. 22 ods. 2 nariadenia

Článok 23 - Obmedzenia

Obmedzenie rozsahu práv a povinností ustanovených v čl. 12 až 22, čl. 34 a čl. 5 nariadenia
Minimálny rozsah osobitných ustanovení v prípade opatrení v zmysle čl. 23, ods. 1 nariadeniaKapitola IV - Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ


Článok 24 - Zodpovednosť prevádzkovateľa

Povinnosti prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov
Implementácia primeraných politík ochrany údajov zo strany prevádzkovateľa
Možnosti preukazovania splnenia povinností prevádzkovateľa

Článok 25 - Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajov

Primerané technické a organizačné opatrenia na účinnú ochranu osobných údajov
Opatrenia prevádzkovateľa na zabezpečenie zásad a pravidiel štandardného spracúvania osobných údajov
Schválený certifikačný mechanizmus a preukazovanie súladu s požiadavkami nariadenia

Článok 26 - Spoloční prevádzkovatelia

Spracúvanie osobných údajov spoločnými prevádzkovateľmi
Zásady stanovenia úloh v rámci činnosti spoločných prevádzkovateľov
Uplatňovanie práv dotknutej osoby v rámci spoločných prevádzkovateľov

Článok 27 - Zástupcovia prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov, ktorí nie sú usadení v Únii

Určenie zástupcu prevádzkovateľa neusadeného v Únii
Obmedzenie povinnosti uvedenej v čl. 27 ods. 1 nariadenia
Určenie miesta výkonu činnosti zástupcu prevádzkovateľa neusadeného v Únii
Rozsah poverenia zástupcu zo strany prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
Právne prostriedky nápravy proti samotnému prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi

Článok 28 - Sprostredkovateľ

Záruky sprostredkovateľa za prijatie primeraných opatrení pri spracúvaní osobných údajov
Podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa do procesu spracúvania osobných údajov
Minimálny rozsah povinných náležitostí zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
Určenie identického rozsahu povinností pre ďalšieho sprostredkovateľa
Formy a spôsoby preukazovania dostatočných záruk zo strany sprostredkovateľa
Štandardné zmluvné doložky medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom
Stanovenie štandardných zmluvných doložiek Komisiou
Stanovenie štandardných zmluvných doložiek dozorným orgánom
Forma zmluvy alebo iného právneho aktu podľa čl. 28 ods. 3 a 4 nariadenia
Následky nedodržania účelov a prostriedkov spracúvania osobných údajov zo strany sprostredkovateľa

Článok 29 - Spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa

Povinnosť sprostredkovateľa spracúvať osobné údaje podľa pokynov prevádzkovateľa

Článok 30 - Záznamy o spracovateľských činnostiach

Taxatívne vymedzenie minimálneho povinného obsahu záznamov o spracovateľských činnostiach
Záznamy o kategóriách spracovateľských činností realizovaných v mene prevádzkovateľa
Forma vypracovania záznamov v zmysle čl. 30 ods. 1 a 2 nariadenia
Povinnosť sprístupňovať záznamy dozornému orgánu
Výnimka z povinností, ustanovených v zmysle čl. 30 ods. 1 a 2 nariadenia

Článok 31 - Spolupráca s dozorným orgánom

Spolupráca s dozorným orgánom

Článok 32 - Bezpečnosť spracúvania

Prijatie primeraných organizačných a technických opatrení
Posudzovanie primeranej úrovne bezpečnosti
Možnosti a mechanizmy preukázania súladu s požiadavkami podľa čl. 32 ods. 1 nariadenia
Zabezpečenie súladu konania osôb v mene prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa s nariadením

Článok 33 - Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu

Lehota na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov sprostredkovateľom prevádzkovateľovi
Minimálne obsahové náležitosti oznámenia o porušení ochrany osobných údajov
Oznamovanie dodatočných informácií pri porušení ochrany osobných údajov
Dokumentačné opatrenia pri poručení ochrany osobných údajov

Článok 34 - Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

Oznamovanie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
Forma a spôsob oznámenia podľa čl. 34 ods. 1 nariadenia
Výnimky z oznamovacej povinnosti voči dotknutej osobe
Oprávnenia dozorného orgánu v kontexte oznamovacej povinnosti prevádzkovateľa

Článok 35 - Posúdenie vplyvu na ochranu údajov

Typy spracúvania vyžadujúce posúdenie vplyvu – všeobecne
Spolupráca prevádzkovateľa a zodpovednej osoby
Situácie vyžadujúce obligatórne posúdenie vplyvu
Zoznam spracovateľských operácií vyžadujúcich posúdenie vplyvu
Zverejnenie zoznamu spracovateľských operácií nevyžadujúcich posúdenie vplyvu
Mechanizmus konzistentnosti a jeho uplatňovanie
Minimálne obsahové náležitosti posúdenia vplyvu
Posudzovanie dosahu spracovateľských operácií
Získavanie názorov dotknutých osôb alebo ich zástupcov na zamýšľané spracúvanie
Výnimky z povinnosti realizácie posúdenia vplyvu
Situácie vyžadujúce prehodnotenie spracúvania osobných údajov

Článok 36 - Predchádzajúca konzultácia

Okolnosti vyžadujúce povinné konzultácie s dozorným orgánom
Oprávnenia a postup dozorného orgánu v prípade osobitných situácií
Informácie poskytované dozornému orgánu zo strany prevádzkovateľa počas konzultácií
Konzultácie realizované počas prijímania návrhov legislatívnych aktov
Konzultácie s dozorným orgánom v oblasti sociálneho zabezpečenia a verejného zdravia

Článok 37 - Určenie zodpovednej osoby

Obligatórne určenie zodpovednej osoby u prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
Určenie spoločnej zodpovednej osoby v rámci skupiny podnikov
Určenie spoločnej zodpovednej osoby v rámci orgánov verejnej moci alebo verejnoprávnych subjektov
Fakultatívne určenie zodpovednej osoby
Základné požiadavky na pozíciu zodpovednej osoby
Ustanovenie zamestnanca do funkcie zodpovednej osoby
Zverejňovanie údajov o zodpovednej osobe

Článok 38 - Postavenie zodpovednej osoby

Povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa v kontexte zodpovednej osoby
Zabezpečenie podpory činnosti zodpovednej osoby
Organizačné postavenie zodpovednej osoby
Kontaktovanie zodpovednej osoby
Povinnosť mlčanlivosti zodpovednej osoby
Zodpovedná osoba a plnenie iných úloh

Článok 39 - Úlohy zodpovednej osoby

Úlohy zodpovednej osoby
Iné povinnosti zodpovednej osoby

Článok 40 - Kódexy správania

Podpora pri vypracúvaní kódexov správania
Vypracovanie kódexov správania
Implementácia kódexov správania subjektmi nespadajúcimi do pôsobnosti nariadenia
Monitorovanie dodržiavania kódexu správania
Posudzovanie kódexu správania dozorným orgánom
Registrácia a zverejnenie kódexu správania
Predloženie návrhu kódexu správania Európskemu výboru pre ochranu údajov
Predloženie návrhu kódexu správania Komisii
Určenie všeobecnej platnosti schváleného kódexu správania
Zverejňovanie všeobecne platných a schválených kódexov
Zhromažďovanie a zverejňovanie kódexov správania Európskym výborom pre ochranu údajov

Článok 41 - Monitorovanie schválených kódexov správania

Subjekt určený na monitorovanie súladu s kódexom správania
Podmienky akreditácie subjektu určeného na monitorovanie súladu s kódexom správania
Predkladanie návrhu kritérií na akreditáciu príslušným dozorným orgánom
Prijatie opatrení pri porušení kódexu prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom
Dôvody odobratia akreditácie
Obmedzenie uplatňovania čl. 41 nariadenia vo vzťahu k orgánom verejnej moci a verejnoprávnym subjektom

Článok 42 - Certifikácia

Poskytovanie podpory pri implementácii certifikačných mechanizmov
Možnosti preukazovania súladu subjektmi, na ktoré sa nariadenie nevzťahuje
Transparentnosť v prístupe k certifikácii
Certifikácia a zachovanie zodpovednosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa
Spoločná certifikácia a európska pečať ochrany údajov
Poskytovanie informácií a povolenie prístupu z dôvodu certifikácie
Doba platnosti vydanej certifikácie a podmienky jej predĺženia
Zverejňovanie certifikačných mechanizmov, pečatí a značiek ochrany Európskym výborom pre ochranu údajov

Článok 43 - Certifikačné subjekty

Vydanie a obnova certifikácie certifikačnými subjektmi
Podmienky akreditácie certifikačných subjektov
Implementácia kritérií pre akreditáciu certifikačných subjektov
Doba platnosti akreditácie a podmienky jej predĺženia
Informačná povinnosť certifikačných subjektov
Zverejňovanie kritérií pre udelenie certifikácie
Odobranie akreditácie certifikačného subjektu
Stanovenie certifikačných požiadaviek a kritérií Komisiou
Technické normy pre certifikačné mechanizmy, pečate a značky ochrany údajovKapitola V - Prenosy osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám


Článok 44 - Všeobecná zásada prenosov

Základné podmienky prenosu osobných údajov

Článok 45 - Prenosy na základe rozhodnutia o primeranosti

Všeobecné podmienky prenosu osobných údajov
Oblasti posudzovania primeranosti úrovne ochrany pri prenose osobných údajov
Rozhodnutie o zaručení primeranej úrovne ochrany osobných údajov
Monitorovacia činnosť Komisie
Zrušenie, zmena alebo pozastavenie rozhodnutia Komisie podľa čl. 45 ods. 3 nariadenia
Konzultácie s treťou krajinou alebo medzinárodnou organizáciou
Výnimky z rozhodnutia podľa čl. 45 ods. 5 nariadenia
Informácie o úrovni primeranej ochrany zo strany tretích krajín alebo medzinárodných organizácií
Platnosť rozhodnutí Komisie, vydaných podľa čl. 25 ods. 6 smernice 95/46/ES

Článok 46 - Prenosy vyžadujúce primerané záruky

Prenos osobných údajov v prípade absencie rozhodnutia podľa čl. 45 ods. 3 nariadenia
Možnosti a spôsoby ustanovenia primeraných záruk podľa čl. 46 ods. 1 nariadenia
Prioritné formy a spôsoby zabezpečenia primeraných záruk uvedených v čl. 46 ods. 1 nariadenia
Uplatňovanie mechanizmu konzistentnosti v kontexte čl. 46 ods. 3 nariadenie
Platnosť povolení vydaných podľa čl. 26 ods. 2 smernice 95/46/ES

Článok 47 - Záväzné vnútropodnikové pravidlá

Podmienky schvaľovania záväzných vnútropodnikových pravidiel
Minimálne obsahové náležitosti záväzných vnútropodnikových pravidiel
Formát a postupy pre výmenu informácii medzi subjektmi

Článok 48 - Prenosy alebo poskytovanie údajov, ktoré právo Únie nepovoľuje

Vykonateľnosť rozsudkov alebo rozhodnutí orgánov tretej krajiny o nutnosti prenosu alebo poskytnutia údajov

Článok 49 - Výnimky pre osobitné situácie

Podmienky prenosu osobných údajov pri absencii rozhodnutia o primeranosti alebo primeraných záruk
Upresnenia k prenosu údajov podľa čl. 49 ods. 1 písm. g) nariadenia
Výnimky z uplatňovania pravidiel v rámci prenosu údajov
Verejný záujem v práve Únie alebo členského štátu v rámci prenosu údajov
Obmedzenie prenosu osobitných kategórií osobných údajov
Dokumentácia posúdenia a vhodných záruk

Článok 50 - Medzinárodná spolupráca na účely ochrany osobných údajov

Činnosť Komisie a dozorných orgánov s cieľom podpory medzinárodnej spolupráceKapitola VI - Nezávislé dozorné orgány


Článok 51 - Dozorný orgán

Určenie dozorného orgánu
Činnosť dozorného orgánu
Určenie dozorného orgánu na účely zastupovania v Európskom výbore na ochranu údajov
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle Kapitoly VI nariadenia

Článok 52 - Nezávislosť

Nezávislosť činnosti dozorného orgánu
Nezávislosť členov dozorného orgánu pri plnení úloh
Povinnosť členov dozorného orgánu zdržať sa konania nezlučiteľného s ich úlohami
Povinnosť zabezpečiť podmienky pre výkon činnosti dozorného orgánu
Zabezpečenie podmienok pre výber personálu dozorného orgánu
Zabezpečenie nezávislej finančnej kontroly a samostatného verejného rozpočtu

Článok 53 - Všeobecné podmienky týkajúce sa členov dozorného orgánu

Vymenúvanie členov dozorného orgánu
Základné požiadavky na člena dozorného orgánu
Zánik povinností člena dozorného orgánu
Odvolanie člena dozorného orgánu

Článok 54 - Pravidlá zriadenia dozorného orgánu

Pravidlá pre určovanie úloh, povinností, a požiadaviek na členov dozorného orgánu
Povinnosť mlčanlivosti členov a personálu dozorného orgánu

Článok 55 - Príslušnosť

Príslušnosť dozorného orgánu na plnenie úloh
Výnimky z uplatňovania čl. 56 nariadenia
Obmedzenie výkonu dozoru v oblasti súdnej moci

Článok 56 - Príslušnosť hlavného dozorného orgánu

Určenie príslušnosti vedúceho dozorného orgánu v súlade s čl. 60 nariadenia
Právo dozorného orgánu v kontexte podanej sťažnosti
Povinnosti dozorného orgánu po prijatí sťažnosti podľa ods. 2 čl. 56 nariadenia
Rozhodnutie vedúceho dozorného orgánu o prevzatí prípadu
Rozhodnutie vedúceho dozorného orgánu o odmietnutí prípadu
Postavenie vedúceho dozorného orgánu pri cezhraničnom spracúvaní

Článok 57 - Úlohy

Pôsobnosť dozorného orgánu na svojom území
Mechanizmy zjednodušenia podávania sťažností
Zásada bezplatného plnenia úloh dozorného orgánu pre dotknutú osobu
Právo dozorného orgánu požadovať primeraný poplatok

Článok 58 - Právomoci

Vyšetrovacie právomoci dozorného orgánu
Nápravné právomoci dozorného orgánu
Povoľovacie a poradné právomoci dozorného orgánu
Výkon právomocí udelených dozornému orgánu
Právomoc dozorného orgánu upozorniť justičné orgány na porušovanie nariadenia
Implementácia dodatočných právomocí pre dozorný orgán

Článok 59 - Správy o činnosti

Výročná správa o činnosti dozorného orgánuKapitola VII - Spolupráca a konzistentnosť


Článok 60 - Spolupráca medzi vedúcim dozorným orgánom a inými dotknutými dozornými orgánmi

Spolupráca vedúceho dozorného orgánu a dotknutých dozorných orgánov
Vzájomná spolupráca medzi dozornými orgánmi
Oznamovanie informácií vedúcim dozorným orgánom iným dozorným orgánom
Postup vedúceho dozorného orgánu v prípade nesúhlasu s podanou námietkou
Postup vedúceho dozorného orgánu v prípade súhlasu s podanou námietkou
Záväznosť návrhu rozhodnutia pre dozorné orgány
Oznamovacia povinnosť vedúceho dozorného orgánu v prípade prijatia podanej žiadosti
Oznamovacia povinnosť vedúceho dozorného orgánu v prípade odmietnutia podanej žiadosti
Postup vedúceho dozorného orgánu a dotknutých dozorných orgánov v prípade čiastočného odmietnutia žiadosti
Povinnosti prevádzkovateľa (alebo sprostredkovateľa) po oznámení rozhodnutia
Dôvody aplikácie postupu pre naliehavé prípady
Poskytovanie informácií medzi vedúcim dozorným orgánom a dotknutými dozornými orgánmi

Článok 61 - Vzájomná pomoc

Poskytovanie informácií a súčinnosť medzi dozornými orgánmi
Prijatie primeraných opatrení za účelom efektívnej kooperácie dozorných orgánov
Žiadosť o pomoc alebo spoluprácu
Dôvody odmietnutia žiadosti zo strany dožiadaného orgánu
Informácie poskytované žiadajúcemu dozornému orgánu zo strany dožiadaného dozorného orgánu
Forma poskytovania informácií dožiadanými dozornými orgánmi
Základné pravidlá vzájomnej spolupráce medzi dozornými orgánmi
Predbežné opatrenie zo strany žiadajúceho dozorného orgánu
Špecifikácia postupov v rámci kooperácie medzi dozornými orgánmi

Článok 62 - Spoločné operácie dozorných orgánov

Spoločné operácie a spoločné vyšetrovanie
Príslušnosť dozorných orgánov v rámci spoločných operácií
Právomoci personálu vysielajúceho dozorného orgánu
Zodpovednosť za činnosť personálu vysielajúceho dozorného orgánu
Náhrada škody spôsobenej personálom vysielajúceho dozorného orgánu
Zákaz požadovania náhrady v súvislosti so škodou v zmysle čl. 62 ods. 4 nariadenia
Prijatie predbežného opatrenia pri nesplnení povinnosti podľa čl. 62 ods. 2 druhá veta nariadenia

Článok 63 - Mechanizmus konzistentnosti

Spolupráca dozorných orgánov a Komisie s využitím mechanizmu konzistentnosti

Článok 64 - Stanovisko výboru

Vydanie stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov
Preskúmanie záležitosti Európskym výborom pre ochranu údajov
Vydanie stanoviska v zmysle čl. 64 ods. 1 a 2 nariadenia
Spolupráca dozorných orgánov a Komisie s Európskym výborom pre ochranu údajov
Informačná povinnosť Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Obmedzenie vo veci prijatia rozhodnutia dozorným orgánom
Činnosť dozorného orgánu po obdržaní stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov
Postup dotknutého dozorného orgánu v prípade odmietnutia stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov

Článok 65 - Riešenie sporov výborom

Dôvody prijatia záväzného rozhodnutia Európskym výborom pre ochranu údajov
Lehota na prijatie rozhodnutia podľa čl. 65 ods. 1 nariadenia
Postup Európskeho výboru pre ochranu údajov pri zmeškaní lehôt podľa čl. 65 ods. 2 nariadenia
Obmedzenie prijatia rozhodnutia počas plynutia lehôt podľa čl. 65 ods. 2 a 3 nariadenia
Oznamovacia a informačná povinnosť Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Činnosť vedúceho alebo iného dozorného orgánu po prijatí konečného rozhodnutia

Článok 66 - Postup pre naliehavé prípady

Prijatie predbežných opatrení dotknutým dozorným orgánom
Vydanie naliehavého stanoviska alebo záväzného rozhodnutia
Žiadosť o vydanie naliehavého stanoviska
Výnimky v rámci prijatia naliehavého stanoviska alebo naliehavého záväzného rozhodnutia

Článok 67 - Výmena informácií

Právo Komisie prijať vykonávacie akty so všeobecným rozsahom pôsobnosti

Článok 68 - Európsky výbor pre ochranu údajov

Zriadenie Európskeho výboru pre ochranu údajov
Konanie v mene Európskeho výboru pre ochranu údajov
Zloženie Európskeho výboru pre ochranu údajov
Určenie spoločného zástupcu viacerých dozorných orgánov pre účely Európskeho výboru pre ochranu údajov
Účasť Komisie na zasadnutiach Európskeho výboru pre ochranu údajov
Rozsah právomoci Európskeho dozorného úradníka v rámci čl. 65 nariadenia

Článok 69 - Nezávislosť

Nezávislosť Európskeho výboru pre ochranu údajov
Osobitné ustanovenia o nezávislosti činnosti Európskeho výboru pre ochranu údajov

Článok 70 - Úlohy výboru

Rozsah činnosti a základné právomoci Európskeho výboru pre ochranu údajov
Určenie lehoty Komisiou
Zverejňovanie stanovísk, usmernení, odporúčaní a najlepších postupov Európskym výborom pre ochranu údajov
Konzultácie Európskeho výboru pre ochranu údajov so zainteresovanými stranami

Článok 71 - Správy

Výročná správa Európskeho výboru pre ochranu údajov o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní v Únii
Obsah výročnej správy Európskeho výboru pre ochranu údajov

Článok 72 - Postup

Prijímanie rozhodnutí Európskym výborom pre ochranu údajov
Rokovací poriadok Európskeho výboru pre ochranu údajov

Článok 73 - Predseda

Voľba Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Funkčné obdobie Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov

Článok 74 - Úlohy predsedu

Úlohy Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Rozdelenie úloh medzi Predsedom a Podpredsedom Európskeho výboru pre ochranu údajov

Článok 75 - Sekretariát

Sekretariát Európskeho výboru pre ochranu údajov
Plnenie úloh sekretariátu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Personál Európskeho dozorného úradníka
Spolupráca Európskeho výboru pre ochranu údajov a Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov
Rozsah spolupráce Európskeho výboru pre ochranu údajov a sekretariátu
Rozsah zodpovednosti sekretariátu Európskeho výboru pre ochranu údajov

Článok 76 - Dôvernosť informácií

Dôverné zasadnutia Európskeho výboru pre ochranu údajov
Prístup k dokumentom Európskeho výboru pre ochranu údajovKapitola VIII - Prostriedky nápravy, zodpovednosť a sankcie


Článok 77 - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Miestna príslušnosť na podanie sťažnosti dozornému orgánu
Informačná povinnosť dozorného orgánu po prijatí sťažnosti

Článok 78 - Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu

Právo fyzickej alebo právnickej osoby na súdny prostriedok nápravy voči právne záväznému rozhodnutiu dozorného orgánu
Možnosti využitia súdneho prostriedku nápravy dotknutou osobou v kontexte podanej sťažnosti
Miestna príslušnosť súdov na podanie návrhu na začatie konania proti dozornému orgánu
Postúpenie stanoviska alebo rozhodnutia príslušnému súdnemu orgánu

Článok 79 - Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi

Právo dotknutej osoby na súdny prostriedok nápravy voči prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi
Miestna príslušnosť súdu na podanie návrhu na začatie konania proti prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi

Článok 80 - Zastupovanie dotknutých osôb

Zastupovanie dotknutej osoby neziskovým subjektom, organizáciou alebo združením
Extenzia práv a poverení pre neziskové subjekty, organizácie alebo združenia zo strany členského štátu

Článok 81 - Prerušenie konania

Povinnosť preverenia existencie totožných konaní v predmete a subjektoch konania
Prerušenie konania súdom, ktorý nezačal konať ako prvý
Osobitné ustanovenia o príslušnosti súdov vo veci totožných konaní

Článok 82 - Právo na náhradu škody a zodpovednosť

Náhrada škody za spôsobenú majetkovú alebo nemajetkovú ujmu
Osobitné ustanovenia o zodpovednosti za škodu
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za škodu
Solidárna zodpovednosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov
Nárok na náhradu škody
Príslušnosť súdu vo veci podania návrhu na náhradu škody

Článok 83 - Všeobecné podmienky ukladania správnych pokút

Základné zásady ukladania správnych pokút
Skutočnosti vplývajúce na rozhodnutie o uložení a výške správnej pokuty
Zásady pre stanovenie maximálnej výšky správnej pokuty
Osobitné ustanovenia o uložení správnej pokuty do 10 000 000,- EUR
Osobitné ustanovenia o uložení správnej pokuty do 20 000 000,- EUR
Pokuty za nesplnenie príkazu podľa čl. 58 ods. 2 nariadenia
Úprava pravidiel ukladania pokút
Právomoc dozorného orgánu a primerané procesné záruky
Aplikácia sankčného mechanizmu pri absencii inštitútu správnych pokút

Článok 84 - Sankcie

Osobitné pravidlá pre iné sankcie v prípade porušenia nariadenia
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle čl. 84 ods. 1 nariadeniaKapitola IX - Ustanovenia o osobitných situáciách spracúvania


Článok 85 - Spracúvanie a sloboda prejavu a právo na informácie

Harmonizácia práva na ochranu osobných údajov s inými právnymi oblasťami
Spracúvanie údajov na žurnalistické účely alebo na účely akademickej, umeleckej alebo literárnej tvorby
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle čl. 85 ods. 2 nariadenia

Článok 86 - Spracúvanie a prístup verejnosti k úradným dokumentom

Prístup k osobným údajom v úradných dokumentoch

Článok 87 - Spracúvanie národného identifikačného čísla

Spracúvanie národného identifikačného čísla

Článok 88 - Spracúvanie v súvislosti so zamestnaním

Pravidlá spracúvania osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch
Osobitné ustanovenia k spracúvaniu osobných údajov v rámci skupiny podnikov
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle čl. 88 ods. 1 nariadenia

Článok 89 - Záruky a odchýlky týkajúce sa spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely

Primerané záruky v rámci spracúvania osobných údajov vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely
Výnimky pri spracúvaní osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely
Výnimky pri spracúvaní osobných údajov na účely archivácie vo verejnom záujme
Obmedzenie výnimiek uvedených v čl. 89 ods. 2 a 3 nariadenia na iné účely spracúvania

Článok 90 - Povinnosť zachovávať mlčanlivosť

Právomoci dozorných orgánov v zmysle článku 58 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia
Oznamovacia povinnosť členského štátu v súvislosti s čl. 90 ods. 1 nariadenia

Článok 91 - Existujúce pravidlá ochrany údajov cirkví a náboženských združení

Zosúladenie pravidiel ochrany osobných údajov pre oblasť cirkví a náboženských združení
Dozorný orgán pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov v cirkvách a náboženských združeniachKapitola X - Delegované akty a vykonávacie akty


Článok 92 - Vykonávanie delegovania právomocí

Právomoc Komisie prijímať delegované akty
Lehota na prijatie delegovaných aktov podľa uvedené v článku 12 ods. 8 a článku 43 ods. 8 nariadenia
Subjekty oprávnené odvolať osobitné právomoci Komisie
Oznamovanie delegovaného aktu
Nadobudnutie účinnosti delegovaného aktu

Článok 93 - Postup výboru

Spolupráca Komisie a výboru ustanoveného v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011
Uplatňovanie čl. 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011
Uplatňovanie čl. 5 v spojení s čl. 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011Kapitola XI - Záverečné ustanovenia


Článok 94 - Zrušenie smernice 95/46/ES

Dátum ukončenia platnosti smernice 95/46/ES
Usmernenie k odkazom na smernicu 95/46/ES a Pracovnú skupinu zriadenú podľa čl. 29 smernice 95/46/ES

Článok 95 - Vzťah k smernici 2002/58/ES

Špecifiká pôsobnosti nariadenia vo vzťahu k smernici 2002/58/ES

Článok 96 - Vzťah k dohodám uzavretým v minulosti

Platnosť medzinárodných dohôd o prenose osobných údajov uzavretých pred 24. májom 2016

Článok 97 - Správy Komisie

Predkladanie správy o hodnotení a preskúmaní tohto nariadenia
Povinnosti Komisie v kontexte hodnotení a preskúmaní tohto nariadenia
Právo Komisie požadovať informácie od členských štátov a dozorných orgánov
Postup Komisie pri hodnoteniach a preskúmaní
Predkladanie vhodných pozmeňovacích návrhov na zmenu tohto nariadenia

Článok 98 - Preskúmanie iných právnych aktov Únie týkajúcich sa ochrany údajov

Predkladanie legislatívnych návrhov s cieľom zmeniť iné právne akty Únie týkajúce sa ochrany osobných

Článok 99 - Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Nadobudnutie účinnosti nariadenia
Uplatňovanie nariadenia