Článok 65 - Riešenie sporov výborom

Dôvody prijatia záväzného rozhodnutia Európskym výborom pre ochranu údajov
Lehota na prijatie rozhodnutia podľa čl. 65 ods. 1 nariadenia
Postup Európskeho výboru pre ochranu údajov pri zmeškaní lehôt podľa čl. 65 ods. 2 nariadenia
Obmedzenie prijatia rozhodnutia počas plynutia lehôt podľa čl. 65 ods. 2 a 3 nariadenia
Oznamovacia a informačná povinnosť Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Činnosť vedúceho alebo iného dozorného orgánu po prijatí konečného rozhodnutia