Základné informácie o regulácii

Regulácia
Lehota na prijatie rozhodnutia podľa čl. 65 ods. 1 nariadenia
Citácia
Rozhodnutie uvedené v odseku 1 sa prijme do jedného mesiaca od postúpenia záležitosti dvojtretinovou väčšinou členov výboru. Uvedená lehota sa môže predĺžiť o ďalší mesiac z dôvodu zložitosti danej záležitosti. Rozhodnutie uvedené v odseku 1 musí byť odôvodnené a adresované vedúcemu dozornému orgánu a všetkým dotknutým dozorným orgánom, pričom je pre ne záväzné.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 2, Článok 65, odsek 2
Predmet regulácie Riešenie sporov výborom (Článok 65, Oddiel 2, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Európsky výbor pre ochranu údajov
Nepriame právo Dozorný orgán
Vedúci dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8843b