Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obmedzenie prijatia rozhodnutia počas plynutia lehôt podľa čl. 65 ods. 2 a 3 nariadenia
Citácia

Počas lehôt uvedených v odsekoch 2 a 3 neprijmú dotknuté dozorné orgány vo veci predloženej výboru podľa odseku 1 rozhodnutie.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 2, Článok 65, odsek 4
Predmet regulácie Riešenie sporov výborom (Článok 65, Oddiel 2, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zákaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dotknutý dozorný orgán (orgány)
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8843b