Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oznamovacia a informačná povinnosť Predsedu Európskeho výboru pre ochranu údajov
Citácia

Predseda výboru oznámi bez zbytočného odkladu rozhodnutie uvedené v odseku 1 dotknutým dozorným orgánom. Informuje o tom Komisiu. Rozhodnutie sa bez odkladu uverejní na webovom sídle výboru po tom, ako dozorný orgán oznámil konečné rozhodnutie uvedené v odseku 6.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 2, Článok 65, odsek 5
Predmet regulácie Riešenie sporov výborom (Článok 65, Oddiel 2, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Predseda Európskeho výboru pre ochranu údajov
Nepriame právo Dozorný orgán
Európska komisia
Verejnosť
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8843b