Základné informácie o regulácii

Regulácia
Postup Európskeho výboru pre ochranu údajov pri zmeškaní lehôt podľa čl. 65 ods. 2 nariadenia
Citácia

Ak výbor nebol schopný prijať rozhodnutie v lehotách uvedených v odseku 2, prijme svoje rozhodnutie do dvoch týždňov od uplynutia druhého mesiaca uvedeného v odseku 2 jednoduchou väčšinou členov výboru. V prípade rovnosti hlasov členov výboru sa rozhodnutie prijme na základe hlasu jeho predsedu.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 2, Článok 65, odsek 3
Predmet regulácie Riešenie sporov výborom (Článok 65, Oddiel 2, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Európsky výbor pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8843b