Základné informácie o regulácii

Regulácia
Podmienky schvaľovania záväzných vnútropodnikových pravidiel
Citácia
1. Príslušný dozorný orgán schváli záväzné vnútropodnikové pravidlá v súlade s mechanizmom konzistentnosti uvedeným v článku 63, ak:
a) sú právne záväzné a vzťahujú sa na každého dotknutého člena skupiny podnikov alebo podnikov zapojených do spoločnej hospodárskej činnosti vrátane ich zamestnancov, a títo členovia ich uplatňujú;
b) sa nimi výslovne udeľujú vymáhateľné práva dotknutým osobám, pokiaľ ide o spracúvanie ich osobných údajov, a
c) spĺňajú požiadavky stanovené v odseku 2.
Legislatívna lokalizácia Kapitola V, Článok 47, odsek 1
Predmet regulácie Záväzné vnútropodnikové pravidlá (Článok 47, Kapitola V)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883e3