Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výnimky z uplatňovania čl. 56 nariadenia
Citácia
Ak spracúvanie uskutočňujú orgány verejnej moci alebo súkromnoprávne subjekty konajúce na základe článku 6 ods. 1 písm. c) alebo e), za príslušný orgán sa považuje dozorný orgán dotknutého členského štátu. V takých prípadoch sa článok 56 neuplatňuje.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 2, Článok 55, odsek 2
Predmet regulácie Príslušnosť (Článok 55, Oddiel 2, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt
Súkromnoprávne subjekty konajúce na základe článku 6 ods. 1 písm. c) alebo e) nariadenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88436