Základné informácie o regulácii

Regulácia
Predkladanie vhodných pozmeňovacích návrhov na zmenu tohto nariadenia
Citácia

Komisia v prípade potreby predloží vhodné návrhy na zmenu tohto nariadenia, pričom zohľadní najmä vývoj v oblasti informačných technológií a vychádza z aktuálneho stavu pokroku v informačnej spoločnosti.

Legislatívna lokalizácia Kapitola XI, Článok 97, odsek 5
Predmet regulácie Správy Komisie (Článok 97, Kapitola XI)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883b7