Základné informácie o regulácii

Regulácia
Iné povinnosti zodpovednej osoby
Citácia
Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie na vedomie povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania..
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 39, odsek 2
Predmet regulácie Úlohy zodpovednej osoby (Článok 39, Oddiel 4, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Zodpovedná osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883b5