Základné informácie o regulácii

Regulácia
Osobitné ustanovenia k spracúvaniu osobných údajov v rámci skupiny podnikov
Citácia
Uvedené pravidlá zahŕňajú vhodné a osobitné opatrenia na zaistenie ľudskej dôstojnosti, oprávnených záujmov a základných práv dotknutej osoby s osobitným zameraním na transparentnosť spracúvania, prenos osobných údajov v rámci skupiny podnikov alebo podnikov zapojených do spoločnej hospodárskej činnosti a systémy monitorovania na pracovisku.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IX, Článok 88, odsek 2
Predmet regulácie Spracúvanie v súvislosti so zamestnaním (Článok 88, Kapitola IX)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Podniky zapojené do spoločnej hospodárskej činnosti
Skupina podnikov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883ee