Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oprávnenia prevádzkovateľa v kontexte neopodstatnených alebo neprimeraných žiadostí dotknutej osoby
Citácia
Informácie poskytnuté podľa článkov 13 a 14 a všetky oznámenia a všetky opatrenia prijaté podľa článkov 15 až 22 a článku 34 sa poskytujú bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže buď:
a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
b) odmietnuť konať na základe žiadosti.
Prevádzkovateľ znáša bremeno preukázania zjavnej neopodstatnenosti alebo neprimeranosti žiadosti.
Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Oddiel 1, Článok 12, odsek 5
Predmet regulácie Transparentnosť informácií, oznámenia a postupy výkonu práv dotknutej osoby (Článok 12, Oddiel 1, Kapitola III)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8838e