Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zastupovanie dotknutej osoby neziskovým subjektom, organizáciou alebo združením
Citácia
Dotknutá osoba má právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré boli riadne zriadené v súlade s právom členského štátu, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme a ktoré pôsobia v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných údajov, aby podali sťažnosť v jej mene, aby v jej mene uplatnili práva podľa článkov 77, 78 a 79 a aby v jej mene uplatnili právo na náhradu škody podľa článku 82, ak to umožňuje právo členského štátu.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VIII, Článok 80, odsek 1
Predmet regulácie Zastupovanie dotknutých osôb (Článok 80, Kapitola VIII)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Dotknutá osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88435