Základné informácie o regulácii

Regulácia
Technické normy pre certifikačné mechanizmy, pečate a značky ochrany údajov
Citácia

Komisia môže prijať vykonávacie akty stanovujúce technické normy pre certifikačné mechanizmy a pečate a značky ochrany údajov, ako aj mechanizmy na podporu a uznávanie týchto mechanizmov certifikácie, pečatí a značiek. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 93 ods. 2.

Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 43, odsek 9
Predmet regulácie Certifikácia (Článok 43, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8840f