Základné informácie o regulácii

Regulácia
Možnosti využitia súdneho prostriedku nápravy dotknutou osobou v kontexte podanej sťažnosti
Citácia

Bez toho, aby boli dotknuté iné správne alebo mimosúdne prostriedky nápravy, každá dotknutá osoba má právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak dozorný orgán, ktorý je príslušný podľa článkov 55 a 56, sťažnosť nevybavil alebo neinformoval dotknutú osobu do troch mesiacov o pokroku alebo výsledku sťažnosti podanej podľa článku 77.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VIII, Článok 78, odsek 2
Predmet regulácie Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu (Článok 78, Kapitola VIII)
Oblasť regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Dotknutá osoba
Nepriama povinnoť Súd členského štátu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883a8