Článok 90 - Povinnosť zachovávať mlčanlivosť

Právomoci dozorných orgánov v zmysle článku 58 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia
Oznamovacia povinnosť členského štátu v súvislosti s čl. 90 ods. 1 nariadenia