Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oznamovacia povinnosť členského štátu v súvislosti s čl. 90 ods. 1 nariadenia
Citácia
Každý členský štát oznámi Komisii do 25. mája 2018 pravidlá prijaté podľa odseku 1 a bezodkladne oznámi aj všetky následné zmeny, ktoré sa ich týkajú.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IX, Článok 90, odsek 2
Predmet regulácie Povinnosť zachovávať mlčanlivosť (Článok 90, Kapitola IX)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Členské štáty
Nepriame právo Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883fa