Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výnimky z rozhodnutia podľa čl. 45 ods. 5 nariadenia
Citácia
Rozhodnutím podľa odseku 5 tohto článku nie sú dotknuté prenosy osobných údajov do tretej krajiny, územia alebo jedného či viacerých určených sektorov v danej tretej krajine alebo príslušnej medzinárodnej organizácii podľa článkov 46 až 49.
Legislatívna lokalizácia Kapitola V, Článok 45, odsek 7
Predmet regulácie Všeobecná zásada prenosov (Článok 45, Kapitola V)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Medzinárodné organizácie
Tretie krajiny
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883bf