Článok 61 - Vzájomná pomoc

Poskytovanie informácií a súčinnosť medzi dozornými orgánmi
Prijatie primeraných opatrení za účelom efektívnej kooperácie dozorných orgánov
Žiadosť o pomoc alebo spoluprácu
Dôvody odmietnutia žiadosti zo strany dožiadaného orgánu
Informácie poskytované žiadajúcemu dozornému orgánu zo strany dožiadaného dozorného orgánu
Forma poskytovania informácií dožiadanými dozornými orgánmi
Základné pravidlá vzájomnej spolupráce medzi dozornými orgánmi
Predbežné opatrenie zo strany žiadajúceho dozorného orgánu
Špecifikácia postupov v rámci kooperácie medzi dozornými orgánmi