Základné informácie o regulácii

Regulácia
Informácie poskytované žiadajúcemu dozornému orgánu zo strany dožiadaného dozorného orgánu
Citácia
Dožiadaný dozorný orgán poskytne žiadajúcemu dozornému orgánu informácie o výsledkoch opatrení prijatých s cieľom reagovať na žiadosť alebo prípadne o pokroku dosiahnutom v tejto súvislosti. Dožiadaný dozorný orgán v prípade odmietnutia žiadosti podľa odseku 4 toto odmietnutie odôvodní.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 1, Článok 61, odsek 5
Predmet regulácie Vzájomná pomoc (Článok 61, Oddiel 1, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dožiadaný dozorný orgán
Nepriame právo Žiadajúci dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88439