Základné informácie o regulácii

Regulácia
Predbežné opatrenie zo strany žiadajúceho dozorného orgánu
Citácia
Ak dozorný orgán neposkytne informácie uvedené v odseku 5 tohto článku do jedného mesiaca od doručenia žiadosti od iného dozorného orgánu, žiadajúci dozorný orgán môže prijať predbežné opatrenie na území svojho členského štátu v súlade s článkom 55 ods. 1. V uvedenom prípade platí domnienka, že je splnená naliehavá potreba konať podľa článku 66 ods. 1, ktorá si vyžaduje naliehavé záväzné rozhodnutie výboru podľa článku 66 ods. 2.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 1, Článok 61, odsek 8
Predmet regulácie Vzájomná pomoc (Článok 61, Oddiel 1, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Žiadajúci dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88439