Základné informácie o regulácii

Regulácia
Prijatie primeraných opatrení za účelom efektívnej kooperácie dozorných orgánov
Citácia
Každý dozorný orgán prijme všetky primerané opatrenia potrebné na to, aby na žiadosť iného dozorného orgánu odpovedal bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca po prijatí žiadosti. K takýmto opatreniam môže patriť napríklad zaslanie relevantných informácií o vedení vyšetrovania.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 1, Článok 61, odsek 2
Predmet regulácie Vzájomná pomoc (Článok 61, Oddiel 1, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88439