Základné informácie o regulácii

Regulácia
Forma poskytovania informácií dožiadanými dozornými orgánmi
Citácia
Dožiadané dozorné orgány poskytnú informácie požadované inými dozornými orgánmi spravidla elektronickými prostriedkami, pričom používajú štandardizovaný formát.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 1, Článok 61, odsek 6
Predmet regulácie Vzájomná pomoc (Článok 61, Oddiel 1, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dožiadaný dozorný orgán
Nepriame právo Žiadajúci dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88439