Základné informácie o regulácii

Regulácia
Špecifikácia postupov v rámci kooperácie medzi dozornými orgánmi
Citácia

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov spresniť formát a postupy pre vzájomnú pomoc uvedené v tomto článku a opatrenia na výmenu informácií elektronickými prostriedkami medzi dozornými orgánmi navzájom, ako aj medzi dozornými orgánmi a výborom, najmä štandardizovaný formát uvedený v odseku 6 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 93 ods. 2.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 1, Článok 61, odsek 9
Predmet regulácie Vzájomná pomoc (Článok 61, Oddiel 1, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Európska komisia
Nepriama povinnoť Dozorný orgán
Európsky výbor pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88439