Základné informácie o regulácii

Regulácia
Osobitné ustanovenia o nezávislosti činnosti Európskeho výboru pre ochranu údajov
Citácia

Bez toho, aby boli dotknuté žiadosti Komisie uvedené v článku 70 ods. 1 písm. b) a článku 70 ods. 2, výbor pri plnení svojich úloh alebo pri vykonávaní svojich právomocí nikoho nežiada o pokyny ani ich od nikoho neprijíma.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 69, odsek 2
Predmet regulácie Nezávislosť (Článok 69, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Európsky výbor pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8839e