Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výnimky z uplatňovania odsekov 1 až 3 článku 13 nariadenia
Citácia
Odseky 1, 2 a 3 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom dotknutá osoba už má dané informácie.
Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Oddiel 2, Článok 13, odsek 4
Predmet regulácie Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby (Článok 13, Oddiel 2, Kapitola III)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883bc