Základné informácie o regulácii

Regulácia
Záznamy o kategóriách spracovateľských činností realizovaných v mene prevádzkovateľa
Citácia
Každý sprostredkovateľ a v príslušnom prípade zástupca sprostredkovateľa vedie záznamy o všetkých kategóriách spracovateľských činností, ktoré vykonal v mene prevádzkovateľa, pričom tieto záznamy obsahujú:
a) meno/názov a kontaktné údaje sprostredkovateľa alebo sprostredkovateľov a každého prevádzkovateľa, v mene ktorého sprostredkovateľ koná, a v príslušnom prípade zástupcu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa a zodpovednej osoby;
b) kategórie spracúvania vykonávaného v mene každého prevádzkovateľa;
c) v príslušných prípadoch prenosy osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii vrátane označenia predmetnej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a v prípade prenosov uvedených v článku 49 ods. 1 druhom pododseku dokumentáciu primeraných záruk;
d) podľa možností všeobecný opis technických a organizačných bezpečnostných opatrení uvedených v článku 32 ods. 1.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 1, Článok 30, odsek 2
Predmet regulácie Záznamy o spracovateľských činnostiach (Článok 30, Oddiel 1, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Sprostredkovateľ
Zástupca sprostredkovateľa
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88419