Základné informácie o regulácii

Regulácia
Implementácia primeraných politík ochrany údajov zo strany prevádzkovateľa
Citácia

Ak je to primerané vzhľadom na spracovateľské činnosti, opatrenia uvedené v odseku 1 zahŕňajú zavedenie primeraných politík ochrany údajov zo strany prevádzkovateľa.

Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 1, Článok 24, odsek 2
Predmet regulácie Zodpovednosť prevádzkovateľa (Článok 24, Oddiel 1, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Nepriame právo Dotknutá osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88416