Základné informácie o regulácii

Regulácia
Oznamovacia povinnosť členského štátu v zmysle čl. 85 ods. 2 nariadenia
Citácia
Každý členský štát oznámi Komisii ustanovenia svojich právnych predpisov, ktoré prijal podľa odseku 2, a bezodkladne oznámi aj všetky následné pozmeňujúce právne predpisy či zmeny, ktoré sa ich týkajú.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IX, Článok 85, odsek 3
Predmet regulácie Spracúvanie a sloboda prejavu a právo na informácie (Článok 85, Kapitola IX)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Členské štáty
Nepriame právo Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883d3