Základné informácie o regulácii

Regulácia
Záväznosť návrhu rozhodnutia pre dozorné orgány
Citácia
Ak voči návrhu rozhodnutia, ktorý predložil vedúci dozorný orgán, nenamietal v lehote uvedenej v odsekoch 4 a 5 žiadny z iných dotknutých dozorných orgánov, platí, že vedúci dozorný orgán a dotknuté dozorné orgány s týmto návrhom rozhodnutia súhlasia a tento návrh rozhodnutia sa pre ne stáva záväzným.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 1, Článok 60, odsek 6
Predmet regulácie Právomoci (Článok 60, Oddiel 1, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dotknutý dozorný orgán (orgány)
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88426