Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obmedzenie rozsahu práv a povinností ustanovených v čl. 12 až 22, čl. 34 a čl. 5 nariadenia
Citácia
V práve Únie alebo práve členského štátu, ktorému prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ podliehajú, sa prostredníctvom legislatívneho opatrenia môže obmedziť rozsah povinností a práv ustanovených v článkoch 12 až 22 a v článku 34, ako aj v článku 5, pokiaľ jeho ustanovenia zodpovedajú právam a povinnostiam ustanoveným v článkoch 12 až 22, ak takéto obmedzenie rešpektuje podstatu základných práv a slobôd a je nevyhnutným a primeraným opatrením v demokratickej spoločnosti s cieľom zaistiť:
a) národnú bezpečnosť;
b) obranu;
c) verejnú bezpečnosť;
d) predchádzanie trestným činom, ich vyšetrovanie, odhaľovanie alebo stíhanie alebo výkon trestných sankcií vrátane ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti a jeho predchádzanie;
e) iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Únie alebo členského štátu, najmä predmet dôležitého hospodárskeho alebo finančného záujmu Únie alebo členského štátu vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia a sociálneho zabezpečenia;
f) ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní;
g) predchádzanie porušeniam etiky pre regulované profesie, ich vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie;
h) monitorovaciu, kontrolnú alebo regulačnú funkciu spojenú, hoci aj príležitostne, s výkonom verejnej moci v prípadoch uvedených v písmenách a) až e) a g);
i) ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných;
j) vymáhanie občianskoprávnych nárokov.
Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Oddiel 5, Článok 23, odsek 1
Predmet regulácie Obmedzenia (Článok 23, Oddiel 5, Kapitola III)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Členské štáty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88416