Základné informácie o regulácii

Regulácia
Platnosť povolení vydaných podľa čl. 26 ods. 2 smernice 95/46/ES
Citácia
Povolenia členského štátu alebo dozorného orgánu na základe článku 26 ods. 2 smernice 95/46/ES zostávajú v platnosti, pokým ich tento dozorný orgán podľa potreby nezmení, nenahradí alebo nezruší. Rozhodnutia prijaté Komisiou na základe článku 26 ods. 4 smernice 95/46/ES zostávajú v platnosti, pokiaľ ich Komisia podľa potreby nezmení, nenahradí alebo nezruší rozhodnutím prijatým v súlade s odsekom 2 tohto článku.
Legislatívna lokalizácia Kapitola V, Článok 46, odsek 5
Predmet regulácie Prenosy vyžadujúce primerané záruky (Článok 46, Kapitola V)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883d5