Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dozorný orgán
Citácia
Na účely tohto nariadenia:
„dozorný orgán“ je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa článku 51;
Legislatívna lokalizácia Kapitola I, Článok 4, odsek 21
Predmet regulácie Vymedzenie pojmov (Článok 4, Kapitola I)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8841a