Základné informácie o regulácii

Regulácia
Prijatie opatrení pri porušení kódexu prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom
Citácia
Bez toho, aby boli dotknuté úlohy a právomoci príslušného dozorného orgánu a ustanovenia kapitoly VIII, subjekt uvedený v odseku 1 tohto článku prijme za primeraných záruk primerané opatrenia v prípadoch porušenia kódexu prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom vrátane pozastavenia členstva dotknutého prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa v kódexe alebo jeho vylúčenia z kódexu. O takých opatreniach vrátane dôvodov ich prijatia informuje príslušný dozorný orgán.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 41, odsek 4
Predmet regulácie Monitorovanie schválených kódexov správania (Článok 41, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Subjekt určený na monitorovanie súladu s kódexom správania
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883fb