Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dozorný orgán pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov v cirkvách a náboženských združeniach
Citácia
Cirkvi a náboženské združenia, ktoré uplatňujú komplexné pravidlá v súlade s odsekom 1 tohto článku, podliehajú dohľadu zo strany nezávislého dozorného orgánu, ktorý môže mať osobitnú povahu, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené v kapitole VI tohto nariadenia.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IX, Článok 91, odsek 2
Predmet regulácie Povinnosť zachovávať mlčanlivosť (Článok 91, Kapitola IX)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Cirkev a náboženské združenia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883b3