Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť zabezpečiť podmienky pre výkon činnosti dozorného orgánu
Citácia
Každý členský štát zabezpečí, aby sa každému dozornému orgánu poskytli ľudské, technické a finančné zdroje, priestory a infraštruktúra, ktoré sú potrebné na účinné plnenie jeho úloh a vykonávanie jeho právomocí vrátane tých, ktoré sa majú plniť a vykonávať v súvislosti so vzájomnou pomocou, spoluprácou a účasťou vo výbore.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 1, Článok 52, odsek 4
Predmet regulácie Dozorný orgán (Článok 52, Oddiel 1, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Členské štáty
Nepriame právo Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883b8