Základné informácie o regulácii

Regulácia
Prístup k dokumentom Európskeho výboru pre ochranu údajov
Citácia

Prístup k dokumentom predloženým členom výboru, expertom a zástupcom tretích strán sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 3, Článok 76, odsek 2
Predmet regulácie Dôvernosť informácií (Článok 76, Oddiel 3, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883c0