Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo dozorného orgánu v kontexte podanej sťažnosti
Citácia
Odchylne od odseku 1 je každý dozorný orgán príslušný zaoberať sa jemu podanou sťažnosťou alebo prípadným porušením tohto nariadenia, ak sa skutková podstata týka iba prevádzkarne v jeho členskom štáte alebo podstatne ovplyvňuje dotknuté osoby iba v jeho členskom štáte.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 2, Článok 56, odsek 2
Predmet regulácie Príslušnosť hlavného dozorného orgánu (Článok 56, Oddiel 2, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883b4