Základné informácie o regulácii

Regulácia
Podmienky zákonného poskytovania služieb informačnej spoločnosti v kontexte dieťaťa
Citácia
Ak sa uplatňuje článok 6 ods. 1 písm. a), v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu je spracúvanie osobných údajov dieťaťa zákonné, len ak má dieťa aspoň 16 rokov. Ak má dieťa menej než 16 rokov, takéto spracúvanie je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas vyjadril alebo schválil nositeľ rodičovských práv a povinností.
Členské štáty môžu právnym predpisom stanoviť na tieto účely nižšiu vekovú hranicu za predpokladu, že takáto nižšia veková hranica nie je menej než 13 rokov.
Legislatívna lokalizácia Kapitola II, Článok 8, odsek 1
Predmet regulácie Podmienky uplatniteľné na súhlas dieťaťa v súvislosti so službami informačnej spoločnosti (Článok 8, Kapitola II)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Nepriame právo Členské štáty
Dieťa
Nositeľ rodičovských práv
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88465,