Základné informácie o regulácii

Regulácia
Miestna príslušnosť súdov na podanie návrhu na začatie konania proti dozornému orgánu
Citácia
Návrh na začatie konania proti dozornému orgánu sa podáva na súdoch členského štátu, v ktorom je dozorný orgán zriadený.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VIII, Článok 78, odsek 3
Predmet regulácie Právo na účinný súdny prostriedok nápravy voči rozhodnutiu dozorného orgánu (Článok 78, Kapitola VIII)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Dozorný orgán
Súd členského štátu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883a8