Základné informácie o regulácii

Regulácia
Príslušnosť dozorného orgánu na plnenie úloh
Citácia
Každý dozorný orgán je príslušný plniť úlohy, ktoré mu boli uložené, a vykonávať právomoci, ktoré mu boli zverené, v súlade s týmto nariadením na území vlastného členského štátu.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 2, Článok 55, odsek 1
Predmet regulácie Príslušnosť (Článok 55, Oddiel 2, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88436