Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obmedzenie uplatňovania čl. 41 nariadenia vo vzťahu k orgánom verejnej moci a verejnoprávnym subjektom
Citácia
Tento článok sa neuplatňuje na spracúvanie vykonávané orgánmi verejnej moci a verejnoprávnymi subjektmi.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 41, odsek 6
Predmet regulácie Monitorovanie schválených kódexov správania (Článok 41, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883fb