Základné informácie o regulácii

Regulácia
Stanovenie štandardných zmluvných doložiek dozorným orgánom
Citácia
Dozorný orgán môže prijať štandardné zmluvné doložky pre záležitosti uvedené v odsekoch 3 a 4 tohto článku a v súlade s mechanizmom konzistentnosti uvedeným v článku 63..
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 1, Článok 28, odsek 8
Predmet regulácie Sprostredkovateľ (Článok 28, Oddiel 1, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883d0