Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vydanie stanoviska Európskeho výboru pre ochranu údajov
Citácia

Výbor vydá stanovisko, keď má príslušný dozorný orgán v úmysle prijať ktorékoľvek z opatrení uvedených nižšie. Na tento účel príslušný dozorný orgán oznámi výboru návrh rozhodnutia, ak:
a) je zamerané na prijatie zoznamu spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov podľa článku 35 ods. 4;
b) sa týka záležitosti podľa článku 40 ods. 7, a to či návrh kódexu správania alebo zmena alebo rozšírenie kódexu správania je v súlade s týmto nariadením;
c) je zamerané na schválenie kritérií pre akreditáciu orgánu podľa článku 41 ods. 3 alebo certifikačného subjektu podľa článku 43 ods. 3;
d) je zamerané na určenie štandardných doložiek o ochrane údajov uvedených v článku 46 ods. 2 písm. d) a článku 28 ods. 8;
e) je zamerané na povolenie zmluvných doložiek uvedených v článku 46 ods. 3 písm. a) alebo
f) je zamerané na schválenie záväzných vnútropodnikových pravidiel v zmysle článku 47.

Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 2, Článok 64, odsek 1
Predmet regulácie Stanovisko výboru (Článok 64, Oddiel 2, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dozorný orgán
Európsky výbor pre ochranu údajov
Nepriame právo Európsky výbor pre ochranu údajov
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883de