Článok 21 - Právo namietať

Právo dotknutej osoby namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov
Právo dotknutej osoby namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov na účely marketingu
Zákaz spracúvania osobných údajov dotknutej osoby po uplatnení námietky podľa čl. 21, ods. 2 nariadenia
Povinnosť informovať dotknutú osobu existencii práva namietať spracúvanie jej osobných údajov
Uplatňovanie práva dotknutej osoby namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií
Právo dotknutej osoby namietať spracúvanie jej osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely