Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo dotknutej osoby namietať spracúvanie jej osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely
Citácia

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Oddiel 4, Článok 21, odsek 6
Predmet regulácie Právo namietať (Článok 21, Oddiel 4, Kapitola III)
Oblasť regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Dotknutá osoba
Nepriama povinnoť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883e2