Základné informácie o regulácii

Regulácia
Uplatňovanie práva dotknutej osoby namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií
Citácia

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Oddiel 4, Článok 21, odsek 5
Predmet regulácie Právo namietať (Článok 21, Oddiel 4, Kapitola III)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Dotknutá osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883e2