Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo dotknutej osoby namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov na účely marketingu
Citácia

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Oddiel 4, Článok 21, odsek 2
Predmet regulácie Právo namietať (Článok 21, Oddiel 4, Kapitola III)
Oblasť regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Dotknutá osoba
Nepriama povinnoť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883e2