Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť informovať dotknutú osobu existencii práva namietať spracúvanie jej osobných údajov
Citácia
Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo uvedené v odsekoch 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Oddiel 4, Článok 21, odsek 4
Predmet regulácie Právo namietať (Článok 21, Oddiel 4, Kapitola III)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Nepriame právo Dotknutá osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883e2